مطالب توسط root

بسته بندی جدید بزنج هندی آوازه

با سلام یه اطلاع کلیه مشتران و همکاران محترم میرساند صنایع غذایی آوازه از تاریخ 27 -30 خرداد ماه 1401 درنمایشگاه صنایع غذایی آوازه حضور خواهد داشت بی صبران مشتاق دیدار شما در سالن شماره 5 هستیم

چشنواره تجلیل از کار آفرینان برتر کشور در سازمان صدا و سیما

تجلیل و تکریم از صنایع غذایی آوازه در چهاردهمین چشنواه تکریم ار کار آفرینان برتر کشوری و مدیران برتر اشتغالزا در محل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیه ایران انجام پذیرفت در این جشنواره جمعی از بزرگان صنعنت و کسب و کار های برتر همجون مجموعه زنجیره ای رفاه و صنایع غدایی آوازه حضور داشتند

بیست و نهمین نمایشگاه اگروفود

با سلام یه اطلاع کلیه مشتران و همکاران محترم میرساند صنایع غدذایی آوازه از اریخ 27 -30 خرداد ماه 1401 درنمایشگاه صنایع غذایی آوازه حضور خواهد داشت بی صبران مشتاق دیدار شما در سالن شماره 5 هستیم